Hốt-Tất-Liệt mến Thượng-Đô tiên-cảnh,
Chọn đất lành xây thưởng-lạc-cung
Trên đất ấy sông thiêng Alph chảy
Qua triền-miên vô-để-động trập-trùng
Xuống biển vô-minh không động ánh dương hồng.

Một chục dặm phì-nhiêu bát-ngát
Vâng lệnh vua tường tháp quây rào
Bách-hoa-viện muôn màu đua thắm
Trầm ướp thơm tiếng suối dạt-dào.
Rừng cổ-thụ trải ôm nếp cỏ
Lá xanh tươi hứng nắng xạc-xào.

Nhưng trời hỡi! giữa tuyết-tùng bóng rợp
Mạn đồi xanh mở vực thẳm sâu!
Chốn man-dã! đất tuyệt cùng huyền-nhiệm
Mà đêm đêm, cô-phụ khóc trăng thâu
Mộng yêu-hồn tình-lữ oán thương sầu!

Giữa vực thẳm trào sôi sùng sục –
Mặt đất đẩy từng ngụm hơi trong ngực –
Đại-hồng-hà phút phút phun ra;
Giữa dập-dồn luồng nước tuôn xa
Những tảng vỡ đội lên như mưa đá,
Như thóc tãi dưới tay người đập lúa –
Giữa muôn ngàn đá múa điệu trường-sinh
Dòng sông thiêng phút lại phút trải mình.

Năm dặm chảy miên-man mềm mại,
Dòng sông thiêng qua rừng cả thung sâu
Tới miệng vô-để-động lặn vào,
Giữa huyên-náo nhập vào vô-sinh-hải.
Giữa huyên-náo Tất-Liệt nghe vẳng lại
Tiếng tổ-tông tiên-báo chiến-tranh!

Bóng lạc-cung theo sóng lênh-đênh
Dập-dềnh nổi tiến vào âm-động;
Trên cánh sóng đôi thanh đồng-vọng,
Động với sông hòa-tấu song-trùng.
Cảnh thần-tiên chừng bất-tái-phùng:
Thái-dương-cung sánh với băng-tuyết-động!

Thiếu-nữ ôm huyền-cầm
Gặp tôi trong cõi mộng
Quê Abyssinia:
Gảy đàn nàng trỗi giọng
Ca núi Abora.
Giá hồn này tái-tạo
Điệu cầm-ca của nàng,
Tâm này thêm hoan-hỉ
Cao-tấu nhạc rền vang
Giữa không-trung thoắt dựng
Động băng cùng lạc-cung!
Ai nghe mắt sẽ thấy
Và thét lớn: Coi chừng!
Mắt chàng nhấp-nhoáng!
Tóc chàng xõa tung!
Hãy kết ba vòng vây bủa lại
Mắt nhắm nghiền kính sợ hãi hùng
Vì chàng đã nếm cam-lộ-mật,
Và lót lòng sữa của Thiên-cung.

(Companion piece for The Blind Assassin. Original.)

Tags :