S. T. Coleridge, Kubla Khan

Hốt-Tất-Liệt mến Thượng-Đô tiên-cảnh, / Chọn đất lành xây thưởng-lạc-cung / Trên đất ấy sông thiêng Alph chảy / Qua triền-miên vô-để-động trập-trùng / Xuống biển vô-minh không động ánh dương hồng.