Tôi đi tới Vườn Yêu, và thấy
Một cảnh chưa từng thấy bao giờ:
Một Nhà Nguyện dựng lên chính giữa
Thảm xanh tôi nô giỡn ngày xưa.

Cổng Nhà Nguyện đóng bưng kín mít,
Trên cửa “Ngươi không được” chữ bài;
Tôi ngoảnh lại Vườn Yêu khi trước
Quện hương hoa thơm nức hương say.

Và tôi thấy khắp vườn là mộ,
Gốc hoa xưa khắp chỗ là bia,
Áo chùng đen bốn bề, các Tu Sĩ rảo bước
Chằng cành gai trói chặt vui say ao ước tôi.


(Companion piece for the Vietnamese translation of Byatt’s The Children’s Book. Original here.)