Saadat Hasan Manto – fragments and sketches

Quân nổi loạn dừng tàu lại. Những người thuộc tôn giáo bên kia lần lượt bị nhặt ra và giết sạch. Sau khi xong, những người còn lại được mời sữa, hoa quả tươi và bánh ngọt.
Trước khi cho tàu chạy tiếp, người cầm đầu băng nói câu giã từ: “Hỡi các anh chị em, vì không nắm vững giờ tàu đến, chúng tôi chỉ có ít quà mọn này để khoản đãi anh chị em. Lần sau chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn thế.”