A.S. Byatt, Calling Names

Archer rồi Bates lau tau, Castle rồi Church, / Lẫn dăm em “có mặc”. Chú Field con / Đứng bên Devon Bé. Những cái tên / Nói về Suối, về Núi, Cây, Đồi, Cỏ.